Particulier leasen zonder verrassingen.

Verzekeringsvoorwaarden

Schade, diefstal en verzekering

  1. Lessee is verplicht in geval van diefstal of schade, overkomen aan of veroorzaakt met de auto, de verzekeringsmaatschappij en lessor binnen 24 uur in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen, die op de gebeurtenissen betrekking hebben, alsmede een volledig ingevuld schadeaangifteformulier te overleggen.
  2. In geval van diefstal dient de berijder te allen tijde proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken en binnen 24 uur alle autosleutels, bescheiden en de (vitale delen van) audio-, beveiligings- en communicatie- apparatuur aan lessor terug te bezorgen. Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen, voortvloeiende uit te late of incomplete actie.
  3. Lessee is verplicht direct na het ontstaan van de schade de auto voor taxatie aan te bieden en voor herstel van de schade de instructies van lessor stipt op te volgen.
  4. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 van deze voorwaarden geldt dat lessee in het geval van schade te allen tijde het bedrag aan eigen risico verschuldigd is € 300,00 ( indien de bestuurder jonger is dan 24 jaar, is het eigen risico € 302,00 ). Direct na een schademelding dient lessee het van toepassing zijnde “eigen risico”-bedrag te voldoen aan lessor. Zodra de volledige vergoeding van de schade door (de verzekeringsmaatschappij van) derden is komen vast te staan, zal lessor het betreffende ontvangen bedrag aan lessee restitueren.
  5. Schade aan of verlies van zich in de auto bevindende persoonlijke eigendommen van lessee komt voor rekening van lessee, tenzij deze door een derde worden vergoed.
  6. Het verlies door diefstal van de auto, dan wel bij zodanige (aanrijdings-) schade, dat zij naar het oordeel van de assuradeuren niet herstelbaar is, doet het contract eindigen.
  7. De voorwaarden, die van toepassing zijn op de door lessor gesloten verzekeringspolissen liggen ter inzage op de kantoren van lessor en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden aan lessee.
  8. Indien de kosten van verzekering niet zijn inbegrepen bij de leaseprijs, is lessee verplicht vanaf de afleveringsdatum tot en met de datum van het einde van het contract, de auto te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s terzake van de auto en wettelijke aansprakelijkheid, onder condities en bij verzekeraars ten genoege van lessor. Lessee zal op eerste verzoek lessor bewijs van premiebetaling en/of polis(sen) ter inzage verstrekken. Lessee draagt ervoor zorg dat, door middel van een akte van cessie, lessor bij uitsluiting de rechthebbende is op de schadepenningen en tevens bevoegd is tot uitoefening van andere rechten en bevoegdheden onder de verzekeringsovereenkomst.