Particulier leasen zonder verrassingen.

Algemene Voorwaarden

DOWNLOAD DE ALGEMENE VOORWAARDEN ALS PDF -
DOWNLOAD DE AANVULLENDE VOORWAARDEN ALS PDF
DOWNLOAD DE THUISWINKELWAARBORG VOORWAARDEN ALS PDF -

 

A. DEFINITIES


Bestelauto

Auto die is ingericht voor het vervoer van goederen en waarvan het leeggewicht inclusief brandstof en uitrusting, vermeerderd met het maximaal toegestane laadvermogen, niet groter is dan 3.500 kilogram.

Consument
Natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Leasecontract
Het schriftelijke of elektronische stuk waarin de partijen van de leaseovereenkomst zijn aangeduid en waarin alle belangrijke punten van de leaseovereenkomst zijn weergegeven (zie artikel 1).

Leaseovereenkomst
Een overeenkomst van operationele lease met betrekking tot een voertuig.

Leasemaatschappij
De (rechts-)persoon die met u een overeenkomst van operationele lease sluit, zal sluiten of heeft gesloten.

Leaseperiode
De periode waarin u op grond van de leaseovereenkomst het recht op gebruik van het voertuig heeft.

Meerkilometers
Kilometers die in een bepaalde periode worden gereden boven het voor die periode overeengekomen aantal kilometers.

Meerkilometerprijs
De prijs per meerkilometer, die betaald moet worden in aanvulling op het termijnbedrag.

Operationele lease
De leasevorm waarin de eigendom van het voertuig bij de leasemaatschappij blijft en u voor een

bepaalde periode van ten minste twaalf maanden het gebruiksrecht van het voertuig krijgt.

Termijnbedrag
Het maandelijks te betalen bedrag. De leasemaatschappij noemt dit ook wel leasetermijn, leasetarief, maandtermijn e.d.

U
De natuurlijke persoon die met de leasemaatschappij een overeenkomst van operationele lease sluit, zal sluiten of heeft gesloten.

Voertuig
De geleaste of te leasen personen- of bestelauto.

 

B. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN


Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van operationele lease van personen- en bestelauto’s, gesloten tussen een consument en een leasemaatschappij die is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease. De leasemaatschappij verklaart op het moment van afsluiten van de overeenkomst de meest recente versie van deze voorwaarden van toepassing.

 

C. HET AANBOD/DE OFFERTE


De leasemaatschappij brengt de offerte schriftelijk of elektronisch uit. De offerte bevat een dagtekening en vermeldt op welke datum het aanbod vervalt. De offerte bevat de belangrijkste elementen van de leaseovereenkomst. Deze worden op voldoende duidelijke wijze omschreven zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Alle documenten waaruit de leaseovereenkomst bestaat (zie artikel 1), worden bij het aanbod gevoegd.

 

D. DE DOCUMENTEN VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN HUN ONDERLINGE RANGORDE


1. In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb?

De rechten en plichten van de leaseovereenkomst zijn te vinden in de volgende documenten:

 • In het leasecontract. Dat is het door u te ondertekenen contract waarop uw gegevens en die van de leasemaatschappijzijn ingevuld en waarop de belangrijkste onderdelen van de leaseovereenkomst zijn vastgelegd, zoals:
  • het merk, het type en de uitvoering van het voertuig;
  • de overeengekomen duur van de leaseperiode;
  • het overeengekomen aantal kilometers, op jaarbasis;
  • de belangrijkste bedragen en tarieven, zoals:
   • het bij aanvang van de leaseovereenkomst geldende termijnbedrag;
   • indien van toepassing: het bedrag van de waarborgsom;
   • de bij aanvang van de leaseperiode geldende hoogte van de eigen bijdrage voor schade;
   • indien van toepassing: de administratiekosten voor behandeling van bekeuringen;
   • indien van toepassing: het maximale aantal kilometers, als bedoeld in artikel 7;
  • de meerkilometerprijs, of als het bedrag daarvan afhankelijk is van het aantal meerkilometers, de maximale meerkilometerprijs;
  • het bedrag dat, in verband met het aangaan van de leaseovereenkomst, als financiële verplichting bij Bureau Kredietregistratie zal worden geregistreerd;
  • eventuele bijzondere opties, zoals winterbanden of een schadeverzekering inzittenden.
 • In deze Algemene voorwaarden.
 • In de Aanvullende voorwaarden. Daarin is een aantal bepalingen uit deze Algemene voorwaarden nader uitgewerkt en wordt een aantal onderwerpen geregeld die niet in deze Algemene voorwaarden staan.
 • In het Innameprotocol. Daarin staan bepalingen over de gang van zaken bij inlevering van het voertuig en over de afhandeling van schade die bij inlevering aan het voertuig wordt geconstateerd.
 • In eventuele nadere voorwaarden over bijzondere onderwerpen, zoals verzekerings- of dekkingsbepalingen. Als die van toepassing zijn, wordt er in de Aanvullende voorwaarden naar verwezen.

De leasemaatschappij voegt alle documenten, waarin de voorwaarden van de leaseovereenkomst zijn vastgelegd, bij de offerte, somt ze op in het leasecontract en stelt ze vóór het sluiten van de overeenkomst aan u ter beschikking.

De bepalingen in het leasecontract, de Aanvullende voorwaarden, het innameprotocol en de eventuele nadere voorwaarden mogen niet in uw nadeel afwijken van deze Algemene voorwaarden. Als dat toch gebeurt, gaan deze Algemene voorwaarden voor.

 

E. REGISTRATIE VAN DE OVEREENKOMST EN BETALINGSACHTERSTANDEN


2. Worden de leaseovereenkomst en eventuele betalingsachterstanden geregistreerd bij het BKR?

Ja, de leasemaatschappij meldt de leaseovereenkomst, de daarbij behorende financiële verplichting en eventuele betalingsachterstanden bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (‘het BKR’) te Tiel. De hoogte van de te registreren financiële verplichting hangt af van de voorschriften van het BKR en kan lager (maar niet hoger) zijn dan het werkelijke bedrag van uw financiële verplichting.

De leasemaatschappij is verplicht elke betalingsachterstand van langer dan een in het BKR-reglement bepaalde duur te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor eventuele financieringaanvragen. Voor het reglement: zie www.bkr.nl. De code van de leaseovereenkomst is OA.

BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokken consumenten, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

Het BKR stelt uw gegevens (in feitelijke en statistisch bewerkte vorm) ter beschikking aan de aangesloten instellingen. U kunt op www.bkr.nl nagaan hoe u uw gegevens kunt opvragen en wat u kunt doen als u het niet eens bent met de geregistreerde gegevens.

 

F. DE DUUR VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN INGANG VAN DE LEASEPERIODE


3. Vanaf wanneer is de leaseovereenkomst van kracht?

De leaseovereenkomst gaat in op het moment dat de leasemaatschappij het door u ondertekende leasecontract heeft ontvangen. Betreft het een contract dat op elektronische wijze wordt verzonden (gescand, e-mail, webformulier en dergelijke) dan wordt onder ‘ondertekend’ verstaan de voor die vorm vereiste accordering.

4. Heb ik na het sluiten van de leaseovereenkomst bedenktijd?

Ja. Binnen 14 dagen nadat de leasemaatschappij het door u ondertekende leasecontract heeft ontvangen, kunt u de overeenkomst zonder kosten ontbinden. Dit kunt u doen door het herroepingsformulier - dat u van uw leasemaatschappij ontving bij het aangaan van de leaseovereenkomst - in te vullen en binnen de termijn van 14 dagen aan de leasemaatschappij te verzenden. In plaats van het herroepingsformulier kunt u ook een andere verklaring gebruiken, waarin u duidelijk vermeldt dat u de leaseovereenkomst ontbindt. U kunt het voertuig pas ophalen zodra de bedenktijd is verstreken. Is het voertuig al beschikbaar, en wilt u er direct over beschikken dan kunt u afstand doen van uw bedenktijd. Dit doet u door het leasecontract in aanwezigheid van een medewerker van de leasemaatschappij in het bedrijfspand van de leasemaatschappij te ondertekenen en daarbij schriftelijk kenbaar te maken dat u direct over het voertuig wil beschikken.

5. Wanneer kan ik het voertuig ophalen?

U kunt het voertuig ophalen zodra de bedenktijd is verstreken, zonder dat u de leaseovereenkomst hebt ontbonden of als de bedenktijd is vervallen doordat u het leasecontract hebt ondertekend op de manier zoals genoemd in artikel 4, tweede alinea, u de waarborgsom hebt betaald en het voertuig klaarstaat om door u afgehaald te worden.

Als bij ondertekening van het leasecontract nog niet bekend is wanneer het voertuig afgehaald kan worden, ontvangt u een bericht van de leasemaatschappij of van de leverancier van het voertuig zodra bekend is wanneer het voertuig afgehaald kan worden.

Als op het leasecontract een datum is vermeld waarop het voertuig uiterlijk afgehaald kan worden en het voertuig op die datum niet beschikbaar is, dan kunt u de leasemaatschappij schriftelijk berichten dat u verlangt dat het voertuig binnen 14 dagen alsnog door u afgehaald kan worden. Als de leasemaatschappij binnen die 14 dagen geen bericht stuurt dat het voertuig afgehaald kan worden, kunt u schriftelijk berichten dat u de leaseovereenkomst ontbindt.

Als het voertuig op de dag waarop het volgens het leasecontract afgehaald kan worden, niet beschikbaar is, kunt u de leasemaatschappij verzoeken om u (totdat het voertuig beschikbaar is) een vervangend voertuig ter beschikking te stellen. Dat voertuig zal zoveel mogelijk van dezelfde klasse zijn als het geleaste voertuig. U dient daarvoor een vergoeding te betalen, die niet hoger zal zijn dan het termijnbedrag genoemd in de leaseovereenkomst. De leasemaatschappij zal zich ervoor inspannen zoveel mogelijk aan dat verzoek tegemoet te komen en kan nadere voorwaarden stellen.

6. Wanneer gaat de leaseperiode in?

De leaseperiode gaat in op de dag waarop u het voertuig afhaalt. Dit is anders als u het voertuig niet afhaalt binnen 5 dagen nadat het volgens het bericht van de leasemaatschappij of van de leverancier afgehaald kon worden. In dat geval gaat de leaseperiode in op de dag na die periode van 5 dagen.

7. Wanneer eindigt de leaseperiode?

De leaseperiode eindigt als de overeengekomen duur daarvan verstreken is of als de leaseovereenkomst eerder wordt ontbonden of volgens deze Algemene voorwaarden wordt opgezegd. In de Aanvullende voorwaarden kan daarnaast bepaald zijn dat de leaseovereenkomst en de leaseperiode eindigen zodra met het voertuig als gevolg van meerkilometers een op het leasecontract vermeld maximaal aantal kilometers is gereden. In dat geval kunnen in de Aanvullende voorwaarden nadere regels daarover zijn opgenomen.

 

G. AFLEVERING VAN HET VOERTUIG; PERMANENTE VERVANGING IN VERBAND MET HOGE REPARATIE OF ONDERHOUDSKOSTEN; TENAAMSTELLING VAN HET KENTEKEN


8. Waar kan ik het voertuig afhalen? Wat moet ik meenemen?

In de Aanvullende voorwaarden staat waar het voertuig kan worden afgehaald en wat u mee moet nemen.

9. Wordt er een ontvangstbevestiging opgesteld?

Bij afgifte van het voertuig aan u stelt de leasemaatschappij of de leverancier een ontvangstbevestiging op. Daarin staat vermeld of het voertuig schadevrij is, wat de kilometerstand is en welke zaken er bij het voertuig worden afgegeven, zoals het instructieboekje. Die ontvangstbevestiging moet worden ondertekend door degene die het voertuig namens de leasemaatschappij afgeeft en door u.

10. Houd ik de gehele leaseperiode hetzelfde voertuig?

Ja, behalve als de kosten van reparatie en onderhoud door een technisch gebrek zoveel hoger zijn dan normaal dat het voor de leasemaatschappij financieel onverantwoord is het voertuig nog langer in te zetten. Dan kan de leasemaatschappij het voertuig vervangen door een voertuig dat ten minste van dezelfde klasse is. Het termijnbedrag en de duur van de leaseperiode blijven dan gelijk.

11. Staat het kenteken op mijn naam of op naam van de leasemaatschappij?

In de Aanvullende voorwaarden is bepaald of het kenteken op uw naam of op naam van de leasemaatschappij wordt gesteld.

 

H. HET TERMIJNBEDRAG, WIJZIGING VAN HET TERMIJNBEDRAG, MEERKILOMETERS EN DE WAARBORGSOM


12. Welke kosten voor gebruik van het voertuig zijn bij het termijnbedrag inbegrepen?

Onder de voorwaarden en beperkingen van de leaseovereenkomst, neemt de leasemaatschappij onderstaande kosten voor gebruik van het voertuig voor haar rekening:

 • motorrijtuigenbelasting;
 • kosten van reparatie en regulier onderhoud van het voertuig;
 • premie voor een verzekering van aansprakelijkheid voor schade aan derden (Wettelijke Aansprakelijkheid of WA-verzekering);
 • premie van een verzekering of de kosten van het treffen door de leasemaatschappij van een voorziening voor eventuele
 • schade aan het voertuig door aanrijding, diefstal en andere plotseling van buiten komende gebeurtenissen (cascoschade);
 • kosten van pechhulp;
 • kosten van vervangend vervoer in Nederland tijdens reparatie of onderhoud na 72 uur of na een kortere periode indien dat in
 • de Aanvullende voorwaarden bepaald is;
 • eventueel andere kosten, indien dat is bepaald in het leasecontract.

13. Welke kosten van gebruik van het voertuig zijn niet in het termijnbedrag inbegrepen?

Alle kosten die niet in de voorgaande opsomming zijn opgenomen. Zo komen bijvoorbeeld de kosten van brandstof, van parkeren, van wassen van het voertuig, van updates van het navigatiesysteem (indien aanwezig in het voertuig), van bekeuringen en tolgelden voor uw eigen rekening.

14. Mag de leasemaatschappij het termijnbedrag na ondertekening van het leasecontract wijzigen?

De leasemaatschappij mag het termijnbedrag na de totstandkoming van de leaseovereenkomst alleen wijzigen in de volgende gevallen:

 • Als na ondertekening van het leasecontract belastingen of heffingen in verband met het bezit of gebruik van het voertuiggewijzigd worden. Voorbeelden van deze belastingen zijn de motorrijtuigenbelasting, de btw en assurantiebelasting. Deze verhogingen van het termijnbedrag kunnen ook plaatsvinden binnen 3 maanden na ondertekening van het leasecontract.
 • Als na ondertekening van het leasecontract nieuwe belastingen of heffingen in verband met het bezit of het gebruikvan de auto worden ingevoerd. Ook deze verhogingen kunnen plaatsvinden binnen 3 maanden na ondertekening vanhet leasecontract.
 • Als tussen de ondertekening van het leasecontract en de aflevering van het voertuig de aanschafprijs van het voertuigwordt verhoogd. Als het termijnbedrag op deze grond wordt verhoogd, dan kunt u de leaseovereenkomst zonderverdere kosten schriftelijk ontbinden binnen 14 dagen nadat de leasemaatschappij u van die verhoging op de hoogteheeft gesteld. Deze verhoging kan ook plaatsvinden binnen 3 maanden na ondertekening van het leasecontract.

15. Wat gebeurt er als er sprake is van meerkilometers?

Dan betaalt u een aanvullend bedrag. Dat bedrag wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal meerkilometers met de meerkilometerprijs, of - als de meerkilometerprijs afhankelijk is van het aantal meerkilometers – met de toepasselijke meerkilometerprijzen. In dit laatste geval is de regelgeving nader uitgewerkt in de Aanvullende voorwaarden. U dient de meerkilometers te betalen telkens zodra de leaseperiode een jaar heeft geduurd en aan het einde van de leaseovereenkomst, na inlevering van het voertuig. Als al in de loop van een jaar van de leaseperiode blijkt dat er in dat jaar sprake is van meerkilometers, kunnen die ook voor de geplande afrekening aan het eind van dat jaar telkens na een maand worden afgerekend. U moet binnen 2 weken na een verzoek van de leasemaatschappij daartoe, de kilometerstand opgeven. Als u dat niet doet, kan de leasemaatschappij een bedrag in rekening brengen op basis van een redelijke schatting van het aantal meerkilometers. Indien aanwezig, kan een nota van een reparatie- of onderhoudsbedrijf waarop de kilometerstand is vermeld, voor die schatting gebruikt worden. Als de kilometerteller defect raakt, moet u dat direct aan de leasemaatschappij melden. Indien u in verband met meerkilometers een aanvullend bedrag moest betalen, kan de leasemaatschappij verlangen dat u tot het volgende moment waarop meerkilometers afgerekend zullen worden, maandelijks in aanvulling op het termijnbedrag een voorschot betaalt op de volgende betaling wegens meerkilometers. Het bedrag van het voorschot bestaat uit het aanvullende bedrag dat u wegens meerkilometers moest betalen, gedeeld door het aantal maanden van de volgende afrekenperiode. Als het aantal meerkilometers bij de afrekening daarvan kleiner is dan het aantal waarop het voorschot is gebaseerd, ontvangt u een creditnota voor het verschil. Indien bij de afrekening aan het einde van de leaseperiode blijkt dat het aantal kilometers dat gemiddeld per contractjaar is gereden, gelijk aan of lager is dan het overeengekomen aantal kilometers per jaar, worden tijdens de leaseperiode eventueel betaalde bedragen voor meerkilometers aan u terugbetaald.

16. Moet ik een waarborgsom betalen?

De leasemaatschappij kan betaling van een waarborgsom verplicht stellen. Dit vermeldt zij dan in het leasecontract, tezamen met de hoogte van de waarborgsom. De waarborgsom is niet hoger dan 3 maal het termijnbedrag. U dient de waarborgsom binnen 1 week na het verstrijken van de bedenktijd en vóór het afhalen van het voertuig te betalen. Doet u dat niet, dan kan de leasemaatschappij de overeenkomst ontbinden. De waarborgsom wordt binnen 65 dagen na het einde van de leaseovereenkomst aan u terugbetaald, op voorwaarde dat u dan aan al uw verplichtingen tegenover de leasemaatschappij heeft voldaan. Als dat niet het geval is, kan de leasemaatschappij het bedrag van de openstaande verplichtingen op de waarborgsom in mindering brengen. U mag het termijnbedrag en andere door u te betalen bedragen niet verrekenen met de waarborgsom.

 

I. BETALING VAN HET TERMIJNBEDRAG EN VAN ANDERE BEDRAGEN


17. Vanaf wanneer betaal ik het termijnbedrag?

U betaalt het termijnbedrag vanaf het begin van de leaseperiode. Dat is dus vanaf het moment dat u het voertuig ophaalt of, als u het voertuig 5 dagen nadat dat voor u klaar staat, nog niet hebt opgehaald, vanaf de eerste dag na die periode van 5 dagen.

18. Tot wanneer betaal ik het termijnbedrag?

U betaalt het termijnbedrag totdat de leaseperiode is geëindigd, zoals geregeld in artikel 7, en u het voertuig bij de leasemaatschappij heeft ingeleverd. Als de leaseovereenkomst is geëindigd wegens diefstal of total loss van het voertuig, geldt het vereiste van inlevering van het voertuig door u niet.

19. Hoe wordt het termijnbedrag over een deel van een maand berekend?

Het termijnbedrag geldt per kalendermaand. Als de leaseperiode na de eerste dag van een kalendermaand begint of de leaseovereenkomst vóór de laatste dag van een kalendermaand eindigt, wordt het termijnbedrag berekend over het aantal dagen van de leaseperiode in de desbetreffende maand.

20. Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Het termijnbedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd; andere bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum. In de Aanvullende voorwaarden zijn de verdere betalingsvoorwaarden uitgewerkt en is ook omschreven hoe u moet betalen. De leasemaatschappij mag van u niet verlangen dat u meer dan 1 keer het termijnbedrag vooruitbetaalt, behalve als de leaseperiode na de eerste dag van een kalendermaand begint. Dan kan vooruitbetaling verlangd worden van de termijnbedragen over het deel van de eerste maand waarin de leaseperiode geldt en over de maand daarna.

21. Kan de leasemaatschappij incassokosten in rekening brengen?

Ja, dat kan. Als u op de dag waarop een bedrag betaald moet zijn, nog niet betaald hebt, kan de leasemaatschappij u een aanmaning sturen. Om bij niet- voldoening aan die aanmaning incassokosten in rekening te kunnen brengen, moet de leasemaatschappij u daarin een termijn geven van minimaal 14 dagen om alsnog te betalen. Als u binnen die termijn niet betaalt, dan kan de leasemaatschappij incasso kosten bij u in rekening brengen. De hoogte daarvan hangt af van het te betalen bedrag en is geregeld in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. In de aanmaning wordt u op deze gevolgen van niet-tijdige betaling gewezen, onder vermelding van de hoogte van het bedrag van de incassokosten.

22. Wat kan er verder gebeuren als het termijnbedrag of andere bedragen niet tijdig betaald worden?

De leasemaatschappij kan de overeenkomst dan ontbinden. Dan moet u naast de openstaande bedragen ook een ontbindingsvergoeding betalen. Die is gelijk aan de opzeggingsvergoeding die staat in artikel 47 eventueel vermeerderd met de vertragingsrente en incassokosten voor zover deze zijn aangezegd. In de Aanvullende voorwaarden kan echter een afwijkende regeling zijn opgenomen, die voorziet in een lagere ontbindingsvergoeding. Om de leaseovereenkomst wegens niet-betaling te kunnen ontbinden, moet de leasemaatschappij u eerst een aangetekende brief sturen, met een kopie per gewone brief of per e-mail. In die brief moet de leasemaatschappij u in de gelegenheid stellen alsnog binnen 14 dagen te betalen, onder mededeling dat zij anders de leaseovereenkomst mag ontbinden en dat u dan de hiervoor genoemde vergoeding verschuldigd wordt. Indien op het moment waarop die termijn afloopt, de leaseovereenkomst kan worden opgezegd, moet de leasemaatschappij u wijzen op de regeling van opzegging van artikel 46.

 

J. AANBRENGEN VAN ACCESSOIRES


23. Mag ik accessoires of andere wijzigingen of toevoegingen aanbrengen in het voertuig?

Dat mag als de leasemaatschappij u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. De accessoires (zoals een trekhaak) moeten aangebracht en verwijderd kunnen worden zonder dat schade aan het voertuig ontstaat. Vóór inlevering van het voertuig moeten de accessoires verwijderd worden, behalve als de leasemaatschappij u heeft bericht dat dat niet nodig is. Kosten van verzekering, onderhoud, reparatie en vervanging van door u zelf aangebrachte accessoires zijn voor uw eigen rekening.

24. Heb ik recht op een vergoeding voor niet-verwijderde accessoires?

Als u door uzelf aangebrachte accessoires niet verwijdert, hebt u geen recht op een vergoeding.

 

K. VERZEKERING EN AFDEKKING VAN WA-SCHADE EN CASCOSCHADE, AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDERE SCHADE AAN HET VOERTUIG DAN CASCOSCHADE


25. Hoe is het risico voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade verzekerd of afgedekt?

Het voertuig is verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden (WA-verzekering). De regeling van de verzekering van WA-schade is opgenomen in de Aanvullende voorwaarden of in de bij het leasecontract gevoegde afzonderlijke verzekerings- of dekkingsbepalingen. In sommige gevallen is er geen verzekeringsdekking, bijvoorbeeld als de bestuurder meer alcohol in zijn bloed of adem had dan toegestaan of niet heeft meegewerkt aan een onderzoek daarnaar. Dan kan schade op u worden verhaald, behalve als het ontbreken van verzekeringsdekking is toe te rekenen aan de leasemaatschappij. Het risico voor schade aan de auto zelf door aanrijdingen en dergelijke (cascoschade) is afgedekt conform een goede en uitgebreide dekking van cascoschadeverzekeringen. Ook voor cascoschade geldt dat in sommige gevallen geen dekking bestaat en dat de schade dan op u kan worden verhaald. Dit zijn de gevallen waarin gebruikelijk door verzekeraars van cascoschade geen dekking wordt verleend. Zo geldt ook voor cascoschade dat die op u verhaald kan worden als de bestuurder meer alcohol in zijn bloed of adem had dan toegestaan of niet heeft meegewerkt aan een onderzoek daarnaar. In de Aanvullende voorwaarden of bij het leasecontract gevoegde verzekerings- of dekkingsbepalingen is bepaald wat onder cascoschade wordt verstaan en welke voorwaarden voor de afdekking gelden.

26. Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?

Bij gedekte WA- of cascoschade, zoals in het vorige artikel genoemd, betaalt u per schadegeval de eigen bijdrage, als het bedrag van de cascoschade of WA-schade even groot is of groter is dan het bedrag van de eigen bijdrage. Als het bedrag van de cascoschade of WA-schade lager is dan het bedrag van de eigen bijdrage, dan betaalt u het bedrag van de schade. Als bij een schadegeval zowel sprake is van schade aan derden (WA-schade) als schade aan het voertuig (cascoschade), dan betaalt u voor dat schadegeval maar één keer de eigen bijdrage. In de Aanvullende voorwaarden kan bepaald zijn dat de eigen bijdrage hoger wordt als zich binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 schadegevallen voordoen. Die verhoging geldt dan voor de resterende duur van de leaseperiode. De verhoging geldt niet als u het volledige bedrag van de cascoschade of WA-schade hebt vergoed. Als de schade verhaald is op een derde, betaalt de leasemaatschappij u de eigen bijdrage in verband met die schade terug. Een verhoging van de eigen bijdrage in verband met dat schadegeval wordt dan ook teruggedraaid. De eigen bijdrage is nooit hoger dan € 500,- per schadegeval vóór de hiervoor genoemde verhoging en is nooit hoger dan € 1.000,- per schadegeval na de hiervoor genoemde verhoging.

27. Zijn er andere verzekeringen van toepassing?

Als er een schadeverzekering inzittenden, persoonlijke ongevallenverzekering en/of verhaalsrechtsbijstandsverzekering van toepassing is, is dat op het leasecontract vermeld. De regeling daarvan is dan opgenomen in de Aanvullende voorwaarden of in afzonderlijke voorwaarden.

28. Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade?

In de Aanvullende voorwaarden of in de afzonderlijke dekkings- en verzekeringsvoorwaarden is vermeld wat u moet doen bij casco- of WA-schade.

29. Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en van de inzittenden?

Bij een ongeval kunt u voor transport van het voertuig en van inzittenden gebruik maken van de hulpregeling van de WAverzekering of van door de leasemaatschappij zelf geboden hulp. In de Aanvullende voorwaarden of de afzonderlijke verzekeringsof dekkingsbepalingen is deze regeling verder uitgewerkt.

30. Hoe is de aansprakelijkheid voor andere schade aan het voertuig dan cascoschade geregeld?

Als er schade aan het voertuig ontstaat die niet in de Aanvullende voorwaarden of de bij het leasecontract gevoegde verzekeringsof dekkingsbepalingen is aangemerkt als cascoschade (zoals schade door overmatige slijtage van onderdelen van het voertuig of door een gebrek aan olie) bent u daarvoor aansprakelijk als de schade het gevolg is van niet-nakoming van deze Algemene voorwaarden of de Aanvullende voorwaarden. Als bijvoorbeeld de hiervoor genoemde overmatige slijtage van onderdelen van het voertuig het gevolg is van onzorgvuldige bediening, of als het gebrek aan olie verband houdt met niet tijdig controleren van het oliepeil, komen de reparatiekosten of verhoogde onderhoudskosten dus voor uw rekening. Hetzelfde geldt als het voertuig niet tijdig voor een onderhoudsbeurt is aangeboden. Als u en de leasemaatschappij het er niet over eens zijn of de schade een gevolg is van niet-nakoming van deze Algemene voorwaarden of de Aanvullende bepalingen, dan schakelt de leasemaatschappij een expert in die lid is van het Nederlands Instituut voor registerexperts (NIVRE). Deze beoordeelt wat de meest waarschijnlijke schadeoorzaak is. Als hij tot het oordeel komt dat het meest waarschijnlijk is dat de schade is veroorzaakt door een niet-nakoming van de overeenkomst, dan komen de schade en de kosten van expertise voor uw rekening, tenzij u bewijst dat de schade geen gevolg is van niet-nakoming van de overeenkomst. Deze regeling doet geen afbreuk aan uw mogelijkheden om zich tot de Geschillencommissie te wenden als na het oordeel van de expert nog steeds geen oplossing voor het geschil is bereikt. De regeling van de Geschillencommissie vindt u in artikel 55.

31. Ontvang ik na afloop van de leaseperiode een verklaring over het schadeverloop van het voertuig?

Op uw verzoek zal de leasemaatschappij u een verklaring toezenden waarin staat of er tijdens de leaseperiode schade aan of met het voertuig is veroorzaakt en zo ja hoe vaak en - voor zover bekend - wanneer dat is gebeurd. Als u die verklaring wilt gebruiken om een verzekering af te sluiten, dan kan de verzekeraar zelf bepalen of en welke waarde hij aan die verklaring hecht.

 

L. GEBRUIK VAN HET VOERTUIG


32. Hoe dient met het voertuig te worden omgegaan?

In het algemeen moet zorgvuldig met het voertuig worden omgegaan en moeten de verkeersregels en andere wettelijke voorschriften worden opgevolgd. Met het voertuig mag niet op zodanige wijze worden omgegaan dat er volgens de verzekeringsvoorwaarden of de bepalingen in de Aanvullende voorwaarden of afzonderlijke bepalingen over dekking van WA- en cascoschade geen dekking bestaat. Als het voertuig niet wordt gebruikt, dan moet het voertuig zorgvuldig worden afgesloten. Voorzieningen ter voorkoming van diefstal, zoals een alarminstallatie, moeten in werking gesteld worden. De sleutel van het voertuig moet zorgvuldig worden opgeborgen. Het voertuig mag niet worden gebruikt voor vervoer van personen of goederen tegen betaling of voor snelheids-, betrouwbaarheids- of rijvaardigheidsritten. Ook mag het voertuig niet worden gebruikt voor rijles. Het voertuig mag worden bestuurd door een zeventienjarige in het kader van begeleid rijden (“2todrive”), behalve als in de Aanvullende voorwaarden is bepaald dat dit niet is toegestaan. Met het voertuig mogen geen gevaarlijke stoffen worden vervoerd. In de Aanvullende voorwaarden is vermeld in welke landen het voertuig mag komen. Als er schade aan het voertuig is ontstaan, mag niet met het voertuig verder worden gereden als daardoor de schade kan verergeren. Als het voertuig op een gevaarlijke plaats staat of het verkeer hindert, mag het voertuig uiteraard wel worden verplaatst. Het voertuig mag niet tegen betaling aan derden ter beschikking worden gesteld.

33. Wie mogen het voertuig besturen?

In de Aanvullende voorwaarden kan de voorwaarde worden gesteld dat de bestuurder een bepaalde minimale leeftijd moet hebben en/of gedurende een bepaalde minimale duur over een voor het voertuig geldig rijbewijs moet beschikken. Voor het overige kan iedereen die in het bezit is van een voor het voertuig geldig rijbewijs het voertuig besturen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat de bestuurder wettelijk bevoegd en in staat moet zijn het voertuig te besturen.

34. Ben ik aansprakelijk voor het doen en laten van andere gebruikers van het voertuig?

Het doen en laten van andere bestuurders of andere gebruikers van het voertuig komt voor de toepassing van de voorwaarden van de leaseovereenkomst voor uw rekening alsof het uw eigen doen en laten betreft. U bent dus aansprakelijk voor andere gebruikers. Als het voertuig is gestolen bent u echter niet aansprakelijk voor wat er na de diefstal met het voertuig gebeurt. Voorwaarde is dat u (of de andere gebruiker van het voertuig) de vermissing van het voertuig direct meldt bij de politie en aangifte van diefstal doet.

 

M. REPARATIE EN ONDERHOUD


35. Wie verricht het dagelijks onderhoud van het voertuig?

U moet zelf de bandenspanning en de niveaus van de motorolie en de andere vloeistoffen op het voorgeschreven peil houden volgens de richtlijnen van het instructieboekje bij het voertuig. De kosten daarvan zijn voor uw rekening. Voor bijvullen van olie en koelvloeistof moet de in het instructieboekje voorgeschreven kwaliteit olie of koelvloeistof gebruikt worden.

36. Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft?

U doet dat. Zodra het voertuig volgens de richtlijnen van de fabrikant, te vinden in het instructieboekje en volgens eventueel in de Aanvullende voorwaarden opgenomen richtlijnen van de leasemaatschappij, een onderhoudsbeurt nodig heeft, dan maakt u daartoe een afspraak bij een vestiging van een door de leasemaatschappij aangewezen autobedrijf. Vervolgens brengt u zelf het voertuig naar de vestiging. Om misverstanden over de betaling van de kosten te voorkomen, moet u aan het autobedrijf mededelen dat het voertuig eigendom is van de leasemaatschappij en dat het autobedrijf de leasemaatschappij vooraf om toestemming voor onderhoud moet vragen. Als het voertuig in het buitenland is wanneer het volgens het onderhoudsschema een onderhoudsbeurt nodig heeft, dan kan met de onderhoudsbeurt gewacht worden tot het voertuig weer in Nederland is. Voorwaarde daarbij is dat het voertuig na het moment waarop volgens het schema de onderhoudsbeurt nodig is, niet meer dan 1.000 kilometer in het buitenland zal rijden. Anders moet u de leasemaatschappij bellen voor overleg.

37. Wat moet ik doen als het voertuig een defect heeft dat gerepareerd moet worden?

Als het voertuig een defect heeft dat gerepareerd moet worden, dan kunt u dit eveneens na een afspraak laten repareren bij een vestiging van een daartoe door de leasemaatschappij aangewezen autobedrijf. Ook daarvoor geldt dat u bij het aanbieden van het voertuig voor reparatie moet mededelen dat het voertuig eigendom is van de leasemaatschappij en dat de leasemaatschappij om toestemming moet worden gevraagd. Als het voertuig buiten Nederland een defect heeft, moet u met de leasemaatschappij bellen om toestemming te vragen voor de reparatie. Als de toestemming wordt gegeven, kunt u de reparatie laten verrichten. De leasemaatschappij zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat het voertuig zo spoedig mogelijk weer gebruikt kan worden.

38. Wie betaalt de kosten van reparatie en van onderhoudsbeurten?

De leasemaatschappij betaalt de kosten voor reparatie of de onderhoudsbeurt rechtstreeks aan het garagebedrijf, op voorwaarde dat zij vooraf toestemming heeft gegeven voor de reparatie of de onderhoudsbeurt. Voor reparatie en onderhoud in het buitenland waarvoor de leasemaatschappij toestemming heeft gegeven, kunt u zelf de kosten betalen. U moet dan vragen om een factuur die op naam van de leasemaatschappij is gesteld. Deze (originele) factuur stuurt u samen met een bewijs van betaling aan de leasemaatschappij. De kosten worden dan - tot het bedrag waarvoor toestemming is gegeven - door de leasemaatschappij aan u Voor de goede orde: als u volgens deze Algemene voorwaarden, de Aanvullende voorwaarden of de verzekerings- of dekkingsbepalingen aansprakelijk bent voor de schade of voor de verhoogde onderhoudskosten, kunnen betaalde reparatie- of onderhoudskosten weer aan u in rekening worden gebracht.

 

N. VERVANGEND VERVOER


39. Krijg ik een vervangend voertuig tijdens onderhoud of reparatie?

U krijgt in ieder geval de beschikking over een vervangend voertuig nadat de reparatie of het onderhoud langer heeft geduurd dan 72 uur. In de Aanvullende voorwaarden kan zijn bepaald dat u al na kortere tijd een vervangend voertuig in gebruik kunt krijgen. Wilt u een vervangend voertuig voor de periode waarin u geen recht heeft op vervangend vervoer? Dan kunt u de leasemaatschappij verzoeken dit voor u te organiseren, tegen betaling van door de leasemaatschappij op te geven kosten. De leasemaatschappij zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk proberen aan uw verzoek tegemoet te komen. Als de reparatie of het onderhoud buiten Nederland wordt verricht, hebt u geen recht op een vervangend voertuig. Ook in dit geval kunt u de leasemaatschappij verzoeken de inzet van een vervangend voertuig voor u te organiseren, tegen betaling van door de leasemaatschappij op te geven kosten. Ook in dit geval zal de leasemaatschappij zoveel als redelijkerwijs mogelijk proberen aan dat verzoek tegemoet te komen. Als u aansprakelijk bent voor de kosten van de reparatie of het onderhoud, hebt u géén recht op een vervangend voertuig. U kunt u de leasemaatschappij wel verzoeken de inzet van een vervangend voertuig voor u te organiseren, tegen betaling van de door de leasemaatschappij op te geven kosten.

40. Wie organiseert de inzet van een vervangend voertuig?

De leasemaatschappij organiseert de inzet van een vervangend voertuig.

41. Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend voertuig?

Het vervangend voertuig kan van een ander merk, type en uitvoering zijn dan het geleaste voertuig. In de Aanvullende voorwaarden is vermeld van welke (huur)klasse het vervangende voertuig ten minste zal zijn. U moet het vervangend voertuig inleveren zodra het geleaste voertuig weer voor u beschikbaar is. De kilometers gereden met het door de leasemaatschappij vergoede vervangende voertuig worden meegeteld bij de bepaling van het aantal met het geleaste voertuig gereden kilometers. Verder gelden de regels voor het gebruik, voor de kosten van gebruik en voor schade en verzekering van het geleaste voertuig ook voor het vervangende

42. Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig?

Als u met het voertuig onderweg pech krijgt door een mechanisch defect aan het voertuig, kunt u pechhulp inroepen. Daarvoor kunt u bellen met de hulpdienst of de leasemaatschappij, waarvan het telefoonnummer is vermeld in het instructieboekje of in een ander bij het voertuig verstrekt document. In de Aanvullende voorwaarden of in afzonderlijke bepalingen zijn de voorwaarden van de pechhulp omschreven. De pechhulp bestaat ten minste uit noodreparatie ter plekke, of, als dat niet mogelijk is, transport van het voertuig en de inzittenden naar een reparatiebedrijf. Bent u gestrand met het voertuig en heeft u geen recht op kosteloze pechhulp, bijvoorbeeld omdat de brandstoftank is leeggereden? U kunt dan de leasemaatschappij vragen om hulp, maar u dient wel zelf de kosten te betalen. De leasemaatschappij zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk proberen aan uw verzoek tegemoet te komen.

 

O. BESLAG OP HET VOERTUIG EN BOETES


43. Wat moet ik doen als er beslag op het voertuig wordt gelegd?

Als er beslag op het voertuig wordt gelegd, of als dat waarschijnlijk zal gebeuren, moet u de beslaglegger direct mededelen dat het voertuig niet uw eigendom is, maar eigendom is van de leasemaatschappij. Verder stelt u direct de leasemaatschappij op de hoogte van het beslag en geeft u direct de gegevens van de leasemaatschappij door aan de beslaglegger. U moet de leasemaatschappij op haar verzoek machtigen om het nodige te doen om een eind aan het beslag te maken of dat te voorkomen. Deze verplichtingen gelden ook bij buitengebruikstelling van het voertuig in verband met openstaande boetes. Als het beslag na het einde van de leaseovereenkomst voortduurt, blijft u verplicht het termijnbedrag te betalen totdat het voertuig weer vrij van beslag in het bezit van de leasemaatschappij is.

44. Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld?

U bent aansprakelijk voor alle boetes, naheffingsaanslagen parkeerbelasting en de gevolgen van andere maatregelen in verband met het gebruik van het voertuig. Dat geldt ook als de boetes en dergelijke aan de leasemaatschappij worden opgelegd omdat het kenteken op haar naam staat. In de Aanvullende voorwaarden is vermeld hoe de boetes worden afgehandeld. De leasemaatschappij kan een bedrag aan administratiekosten in rekening brengen voor de behandeling van bekeuringen en dergelijke. Het bedrag daarvan wordt in het leasecontract vermeld.

45. Moet ik bijhouden wie er in het voertuig rijdt?

Bij ernstige verkeersovertredingen kunnen de politie of het Openbaar Ministerie de leasemaatschappij vragen wie het voertuig op het moment van de overtreding heeft bestuurd. Als de leasemaatschappij dat dan aan u vraagt, moet u binnen 5 dagen de naam en het adres van de bestuurder op de opgegeven datum en tijdstip aan de leasemaatschappij doorgeven. Als u die gegevens niet naar waarheid kunt doorgeven, bent u aansprakelijk voor de boete, de financiële gevolgen voor de leasemaatschappij van de justitiële registratie van de zaak en de eventuele kosten die de leasemaatschappij maakt om zich te verweren in een strafzaak. Daarom is het goed om bij te houden wie er in het voertuig rijdt.

 

P. OPZEGGING VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN DE OPZEGGINGSVERGOEDING


46. Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?

U kunt de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. In de Aanvullende voorwaarden kan echter bepaald zijn dat u tegen een eerdere dag kunt opzeggen. U moet een opzegtermijn van ten minste 1 maand in acht nemen. Om op te zeggen, moet u een brief sturen naar de leasemaatschappij. Als u de leaseovereenkomst per e-mail of via internet hebt gesloten, kunt u ook met een e-mailbericht opzeggen. De adresgegevens waarnaar de opzegging kan worden gestuurd, zijn vermeld in de Aanvullende voorwaarden. Bij wijziging van die gegevens ontvangt u daarvan bericht.

Bij opzegging dient u een opzeggingsvergoeding te betalen. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de afrekening van eventuele meerkilometers op het moment waarop de leaseovereenkomst eindigt, tenzij in de Aanvullende voorwaarden anders is bepaald. Als er op het moment waartegen is opgezegd sprake is van meerkilometers, betaalt u daarvoor dus een vergoeding naast de opzeggingsvergoeding, tenzij in de Aanvullende voorwaarden anders is bepaald. De opzeggingsvergoeding en alle andere openstaande bedragen moeten betaald zijn vóór de dag waartegen is opgezegd. Als dat niet is gebeurd, heeft de opzegging geen gevolg en loopt de leaseovereenkomst door totdat die op andere wijze tot een einde. Bent u genoodzaakt de leaseovereenkomst op te zeggen omdat betaling van de leasetermijnen buiten uw schuld voor u onmogelijk is geworden? Meld dit dan bij de leasemaatschappij en onderbouw dit met schriftelijke stukken. De leasemaatschappij zal samen met u tot een redelijke oplossing proberen te komen voor de betaling van de opzegvergoeding, bijvoorbeeld door een betaalregeling aan te bieden. Als een betaalregeling wordt overeengekomen, geldt de bepaling dat de opzeggingsvergoeding moet zijn betaald vóór de dag waartegen is opgezegd, niet.

47. Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?

Bij opzegging tegen het begin van het tweede jaar van de leaseperiode of tegen een latere dag geldt voor de opzeggingsvergoeding het volgende. Bij eerdere opzegging bepaalt artikel 48 de hoogte van de opzeggingsvergoeding.

1. Berekening

In de Aanvullende voorwaarden is een regeling opgenomen waaruit u kunt opmaken hoeveel de opzeggingsvergoeding zal bedragen.

A. De opzeggingsvergoeding kan worden bepaald op een vast percentage van het bedrag van de gezamenlijke termijnbedragen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen.

Rekenvoorbeeld:

Het vaste percentage is 50%. Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden. U zegt op tegen het begin van de 25e maand. Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- moeten betalen.

De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 50% van € 2.400,- = € 1.200,-.

B. De opzeggingsvergoeding kan ook op een andere manier bepaald worden, namelijk zodanig dat deze afhankelijk is van o.a. de werkelijke duur van de leaseperiode. De berekeningswijze van de opzeggingsvergoeding in de Aanvullende voorwaarden wordt in dat geval met een rekenvoorbeeld toegelicht. Als u opzegt, geeft de leasemaatschappij u op verzoek een berekening van de opzeggingsvergoeding.

2. Maximum aan opzeggingsvergoeding

Hoe de opzeggingsvergoeding ook wordt berekend, er zit een grens aan. De opzeggingsvergoeding is ten hoogste het bedrag van het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die u hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging en de gezamenlijke - hogere - termijnbedragen die u tot dat moment had moeten betalen als u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan.

48. Als volgens de Aanvullende voorwaarden opzegging voor het begin van het tweede jaar van de leaseperiode mogelijk is, hoe wordt de opzeggingsvergoeding dan bepaald?

Indien in de Aanvullende voorwaarden is bepaald dat opzegging kan plaatsvinden tegen een eerdere dag dan tegen het begin van het tweede jaar van de leaseperiode, gelden de in artikel 47 opgenomen regels voor dat geval niet. In dat geval is in de Aanvullende voorwaarden bepaald hoe hoog de opzeggingsvergoeding is of hoe die wordt berekend. In de Aanvullende voorwaarden kunnen bij opzegging tegen een eerdere dag dan tegen het begin van het tweede jaar, ook andere regels voor de opzegging zijn opgenomen, zoals een opzegtermijn van langer dan een maand.

49. Kan de leaseovereenkomst worden opgezegd als ik overlijd?

Als u overlijdt, kan een van uw erfgenamen en de leasemaatschappij de leaseovereenkomst direct opzeggen. De leasemaatschappij kan opzeggen door toezending van een brief aan uw laatst bekende adres. Er zijn voor de opzegging in verband met uw overlijden geen kosten verschuldigd. Uw erfgenamen zijn wel verplicht het voertuig direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen. Als het leasecontract is ondertekend door twee personen en de andere persoon niet is overleden, kan de leaseovereenkomst niet wegens uw overlijden worden opgezegd. De andere persoon wordt dan de enige contractspartner.

 

Q. ONTBINDING VAN DE LEASEOVEREENKOMST


50. Kan de leaseovereenkomst ontbonden worden?

De leasemaatschappij mag de overeenkomst ontbinden als u het termijnbedrag of andere bedragen niet hebt betaald, ook niet nadat u daartoe in de gelegenheid bent gesteld. De leasemaatschappij moet u voorafgaand aan de ontbinding wel tijdig waarschuwen. Zie artikel 22.

Verder kan de leasemaatschappij de overeenkomst ontbinden als:

 •  u failliet wordt verklaard of de Wet schuldsanering natuurlijke personen op u van toepassing wordt verklaard;
 •  u verhuist naar het buitenland;
 •  u onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 •  het voertuig is gestolen en 30 dagen na de vermissing nog niet terug is;
 •  het voertuig als gevolg van schade zodanig beschadigd is dat het uit technisch of economisch oogpunt redelijkerwijs

onverantwoord is het voertuig te herstellen. De wettelijke ontbindingsmogelijkheden zijn verder volledig van toepassing. Als de leasemaatschappij de leaseovereenkomst wenst te ontbinden wegens uw verhuizing naar het buitenland zal zij, voordat zij daartoe overgaat, u wijzen op de regeling van opzegging van artikel 46. Als de overeenkomst wordt ontbonden wegens diefstal of omdat het voertuig total loss is (zoals omschreven onder d en e) kunt u de leasemaatschappij verzoeken een ander voertuig aan u ter beschikking te stellen. Dit kan alleen voor de tijd dat de leaseperiode nog zou voortduren en onder nader overeen te komen voorwaarden. De leasemaatschappij zal zoveel mogelijk proberen aan uw verzoek tegemoet te komen, behalve als de ontbindingsvergoeding en de schade voor uw rekening komen, zoals omschreven in artikel 51, vierde alinea.

51. Moet ik een vergoeding betalen bij ontbinding van de leaseovereenkomst door de leasemaatschappij?

Als de leasemaatschappij de leaseovereenkomst ontbindt op grond van artikel 50 of op grond van de wet, dan moet u een ontbindingsvergoeding betalen. Deze is gelijk aan de opzeggingsvergoeding van artikel 47. In de Aanvullende voorwaarden kan echter een afwijkende regeling zijn opgenomen, die voorziet in een lagere ontbindingsvergoeding. De ontbindingsvergoeding bent u verschuldigd naast andere bedragen. ls de ontbinding verband houdt met diefstal of een total loss-verklaring van het voertuig, zoals omschreven onder d en e van artikel 50, dan bent u de ontbindingsvergoeding alleen verschuldigd als op grond van deze Algemene voorwaarden, de verzekerings- of dekkingsbepalingen of andere bepalingen van de leaseovereenkomst of de wet ook de schade door de diefstal of de total lossverklaring voor uw rekening komt. In dat geval kan de leasemaatschappij tevens een vergoeding voor de overige schade bij u in rekening brengen. Bij ontbinding door de leasemaatschappij wegens niet-tijdig betalen van de waarborgsom, zoals geregeld in artikel 16, bent u géén ontbindingsvergoeding verschuldigd.

 

R. SCHADE DOOR EEN GEBREK AAN HET VOERTUIG


52. Wat als ik schade lijd doordat het voertuig een gebrek heeft?

Als het voertuig een gebrek heeft, is de leasemaatschappij voor schade die daarvan het gevolg is alleen aansprakelijk als de leasemaatschappij het gebrek bij het aangaan van de leaseovereenkomst kende of behoorde te kennen of als het ontstaan van het gebrek is toe te rekenen aan de leasemaatschappij.

 

S. ADRESWIJZIGING


53. Wat moet ik doen als ik verhuis?

Als u verhuist, dient u uw nieuwe adres aan de leasemaatschappij door te geven. Als uw e-mailadres wijzigt, moet u dat ook aan de leasemaatschappij doorgeven. Totdat dat is gebeurd, kan de leasemaatschappij alle voor u bestemde berichten aan het laatste door u opgegeven adres en/of e-mailadres sturen. Een nieuw telefoonnummer dient u ook door te geven aan de leasemaatschappij.

Deze wijzigingen moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven.

 

T. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLENCOMMISSIE


54. Welk recht is van toepassing op de leaseovereenkomst?

Op de leaseovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

55. Hoe lossen we geschillen op?

Geschillen tussen u en de leasemaatschappij over de totstandkoming of uitvoering van de leaseovereenkomst kunnen zowel door u als door de leasemaatschappij aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Private Lease, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl). Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen als u uw klacht eerst bij de leasemaatschappij indient. Leidt de klacht bij de leasemaatschappij niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij de leasemaatschappij indiende, schriftelijk (of in een andere door de Commissie te bepalen vorm) bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Wanneer u een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de leasemaatschappij aan deze keuze gebonden. Indien de leasemaatschappij een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij u eerst (schriftelijk of in een andere passende vorm) om uw akkoord vragen. De leasemaatschappij geeft u daarvoor een termijn van 5 weken. Zij vermeldt dat zij het geschil bij de gewone rechter aanhangig zal maken als u binnen deze termijn niet uw akkoord geeft. De Geschillencommissie doet uitspraak volgens het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt u desgevraagd toegezonden. De beslissing van de Geschillencommissie geldt als een bindend advies waartegen geen hoger beroep openstaat. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

De Stichting Private Lease staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie door de leasemaatschappijen die bij het Keurmerk Private Lease zijn aangesloten. Dat is echter niet het geval als de leasemaatschappij besluit het bindend advies binnen 2 maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet meer opgekomen kan worden. De garantstelling van Stichting Keurmerk Private Lease geldt tot € 3.000,- en onder voorwaarde dat u uw vordering op de leasemaatschappij aan de stichting overdraagt. Bij bedragen groter dan € 3.000,- zal de Stichting Keurmerk Private Lease voor het meerdere proberen de leasemaatschappij via de rechter tot betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde bedrag boven € 3.000,- aan u overgedragen. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de leasemaatschappij keert Stichting Keurmerk Private Lease een bedrag tot maximaal € 3.000,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als het faillissement of de surseance is uitgesproken of de leasemaatschappij haar bedrijf heeft beëindigd nadat de Geschillencommissie uitspraak heeft gedaan.

 

U. WIJZIGING VAN DE LEASEOVEREENKOMST


56. Is het mogelijk de leaseovereenkomst te wijzigen?

Als daartoe aanleiding bestaat, kan de leasemaatschappij samen met u de leaseovereenkomst wijzigen. Die wijziging wordt dan schriftelijk vastgelegd.

 

V. HOOFDELIJKHEID


57. Als ik samen met iemand anders het leasecontract heb gesloten, moet ik dan de hele leasetermijn betalen of de helft?

Als behalve u ook een andere persoon het leasecontract ondertekent, bent u beiden verplicht tot volledige nakoming van de verplichtingen van de leaseovereenkomst. Zowel u als de andere persoon kunnen dus worden aangesproken tot betaling van het volledige termijnbedrag en tot betaling van andere bedragen. Daarbij leidt definitieve voldoening door de ene persoon van een schuld er uiteraard toe dat de ander voor die schuld niet meer kan worden aangesproken.

 

W. INLEVERING VAN HET VOERTUIG EN AFHANDELING VAN BIJ INNAME AAN HET VOERTUIG GECONSTATEERDE SCHADE


58. Wanneer moet ik aan het einde van de leaseovereenkomst het voertuig inleveren?

U moet het voertuig op de laatste werkdag van de leaseperiode inleveren. Indien de laatste dag of dagen van de leaseperiode in het weekeinde of op een feestdag vallen, betekent dit dat u het voertuig voorafgaand aan het weekeinde of de feestdag(en) in moet leveren. Die laatste dag of dagen van de leaseperiode kunt u dus niet over het voertuig beschikken. Het bedrag van de leasetermijn over die dag of dagen wordt in dat geval aan u terugbetaald.

59. Waar moet ik het voertuig inleveren?

U moet tijdig voor het einde van de leaseperiode een afspraak voor de inlevering maken met de leasemaatschappij of haar vertegenwoordiger. De leasemaatschappij bericht u dan waar het voertuig moet worden ingeleverd.

60. Wat gebeurt er als ik het voertuig niet tijdig inlever?

Dan blijft u verplicht tot betaling van het termijnbedrag totdat het voertuig is ingeleverd, verhoogd met 75% vanaf de dag dat u het voertuig had moeten inleveren. Deze opslag geldt niet als u het voertuig niet kunt inleveren doordat het gestolen is of total loss is verklaard en u dat tijdig heeft gemeld. Dan moet u wel de bij het voertuig behorende zaken zoals sleutels en het kentekenbewijs inleveren en meewerken aan het ophalen van het voertuig.

61. Hoe wordt de staat van het voertuig bij inlevering vastgesteld?

Bij inlevering van het voertuig beoordeelt een medewerker van de leasemaatschappij of van het bedrijf waar het voertuig ingeleverd moet worden, samen met u of het voertuig beschadigd is, schoon is en of alle bij het voertuig afgeleverde toebehoren, onderdelen en documenten aanwezig zijn. Het resultaat van die beoordeling wordt vastgelegd in een innamerapport. U bent niet verplicht aanwezig te zijn bij die beoordeling, maar als er een verschil van mening ontstaat over de juistheid van het innamerapport, moet u bewijzen dat het rapport onjuist is.

62. Ben ik aansprakelijk voor bij inname van het voertuig geconstateerde schade, verontreiniging of ontbrekende toebehoren en documenten?

Eerst wordt vastgesteld of de schade of verontreiniging al door u gemeld is bij de leasemaatschappij of bij haar verzekeraar. Als dat het geval is, is/wordt de schade afgehandeld volgens de regeling van hoofdstuk K. Als de schade niet is gemeld, beoordeelt de leasemaatschappij of deze volgens haar voor uw rekening komt. Daarbij hanteert ze de maatstaven zoals vermeld in de richtlijnen voor inname van de leasemaatschappij (hierna te noemen: Innameprotocol). In het Innameprotocol is namelijk een omschrijving opgenomen van de bij de inname van voertuigen meest geconstateerde schades en verontreinigingen. Daarbij is telkens vermeld in hoeverre dergelijke schade voor uw rekening komt. Staat de schade niet vermeld in het Innameprotocol, dan hanteert de leasemaatschappij onderstaande maatstaven. Verontreinigingen en schades die niet zijn omschreven in dit Innameprotocol komen voor uw rekening als die bij zorgvuldig gebruik van het voertuig naar redelijkheid niet als normaal zijn te beschouwen. Daarbij wordt rekening gehouden met de tijdsduur waarin u binnen de leaseperiode het voertuig in gebruik hebt gehad en het aantal kilometers dat er in de leaseperiode mee is gereden. U bent verder volledig aansprakelijk voor de kosten van vervanging van niet ingeleverde toebehoren, onderdelen en documenten.

63. Welk bedrag komt voor mijn rekening als ik aansprakelijk ben voor beschadigingen?

Per beschadiging komt het bedrag van de herstelkosten voor uw rekening, tot het bedrag van de eigen bijdrage. Dat geldt ook als bij één schadegeval meer beschadigingen zijn veroorzaakt. Als de eigen bijdrage tijdens de duur van de leaseperiode op grond van artikel 26 en de Aanvullende voorwaarden is verhoogd, dan geldt per beschadiging het verhoogde bedrag van de eigen bijdrage. Als de eigen bijdrage tijdens de duur van de leaseperiode niet op grond van artikel 26 en de Aanvullende voorwaarden is verhoogd, geldt voor de eerste 2 beschadigingen telkens de eigen bijdrage vóór verhoging en voor de volgende beschadigingen telkens het bedrag van de eigen bijdrage na verhoging De beschadigingen met de laagste herstelkosten worden daarbij gezien als de eerste 2 beschadigingen. In het Innameprotocol is een opsomming opgenomen van beschadigingen die vaak bestaan uit meer kleine beschadigingen en als 1 beschadiging worden beschouwd. Een voorbeeld daarvan is schade door steenslag. Voor verontreinigingen geldt dat een verontreiniging wordt gezien als een beschadiging. In het Innameprotocol is een opsomming opgenomen van verontreinigingen die bestaan uit meer kleinere deelverontreinigingen en als 1 verontreiniging worden beschouwd. Een voorbeeld daarvan zijn koffievlekken op een stoelzitting. Bij ontbrekende onderdelen, documenten of accessoires bent u aansprakelijk voor de kosten van vervanging. De leasemaatschappij beoordeelt aan de hand van het innamerapport en de hiervoor weergegeven maatstaven welk bedrag volgens haar in totaal voor uw rekening komt en stuurt u schriftelijk of per e-mail een bericht daarover.

64. Wat als ik het niet eens ben met het oordeel van de leasemaatschappij?

U kunt het niet eens zijn met het oordeel van de leasemaatschappij:

 • dat de vastgestelde beschadiging volgens de hiervoor genoemde maatstaven voor uw rekening komen;
 • over het bedrag dat volgens de leasemaatschappij voor uw rekening komt.

In die gevallen kunt u binnen 1 week na de verzending van het bericht van de leasemaatschappij de leasemaatschappij schriftelijk in kennis stellen van uw bezwaar. Als u dat niet doet, geldt het door de leasemaatschappij vastgestelde bedrag. U ontvangt dan een factuur voor dat bedrag, die u dient te betalen. Als u wel en tijdig bij de leasemaatschappij bezwaar maakt, dan schakelt de leasemaatschappij een expert in die lid is van het Nederlands instituut voor register experts (NIVRE). Deze beoordeelt volgens de hiervoor vermelde maatstaven aan de hand van door de leasemaatschappij te overleggen bewijsstukken, of de beschadigingen die volgens de leasemaatschappij voor uw rekening komen, inderdaad voor uw rekening komen en zo ja, voor welk bedrag. U betaalt dan dat bedrag. Dat kan lager, gelijk, maar ook hoger zijn dan het eerst door de leasemaatschappij vastgestelde bedrag. In dit laatste geval, of als de expert het door de leasemaatschappij vastgestelde bedrag juist vindt, betaalt u bovendien de kosten van de expert. Als het voertuig niet meer voor expertise beschikbaar is en de expert aan de hand van de door de leasemaatschappij overgelegde bewijsstukken geen oordeel kan vellen, bent u niet aansprakelijk voor bij inlevering geconstateerde schade die volgens dit artikel moet worden afgehandeld.

 

X. PERSOONSREGISTRATIE


65. Worden mijn persoonsgegevens geregistreerd?

Zoals in artikel 2 is bepaald, zal de leasemaatschappij de leaseovereenkomst en eventuele betalingsachterstanden registreren bij Bureau Kredietregistratie (BKR). Daarnaast neemt de leasemaatschappij uw persoonsgegevens op in een interne persoonsregistratie, om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen en om op de persoon gerichte productinformatie te kunnen geven. Als u bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens om op de persoon gerichte productinformatie te verstrekken, kunt u dat aan de leasemaatschappij berichten. Dan zal aan uw bezwaar worden tegemoetgekomen.