Particulier leasen zonder verrassingen.

Thuiswinkelwaarborg

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel


Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie
(hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de
Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden
in werking per 1 juni 2014.
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel


Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor
doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,
ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud
gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Naam ondernemer: Autobedrijf de Beer b.v.
Handelend onder de naam/namen:
- Lekkerleasen
- LekkerLeasen.nl
- Autobedrijf de Beer b.v.
Vestigingsadres:
Aploniastraat 8 3084 CC Rotterdam
Telefoonnummer: 010-8202201
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur tot 22.00 uur
E-mailadres: vragen@lekkerleasen.nl
KvK-nummer: 24335877000
Btw-nummer: NL811172454B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op
welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:
o het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument
van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
o de informatie over garanties en bestaande service na
aankoop;
o de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product,
dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten
van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand;
o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is;
o indien de consument een herroepingsrecht heeft, het
modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht


Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
o als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan
het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
o als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
laatste onderdeel heeft ontvangen;
o bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden
van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet
op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de
vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie
heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af
te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben
verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas,
water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in
een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de
bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag
verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis
dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van
herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten
of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor
verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
levering van stadsverwarming, indien:
o de ondernemer de consument de wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij
herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft
verstrekt, of;
o de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de
uitvoering van de dienst of levering van gas, water,
elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke
levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud,
indien:
o hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft
ingestemd met het beginnen van de nakoming van de
overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
o hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het
verlenen van zijn toestemming; of
o de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de
consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden
alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument
op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van
deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief
eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht
voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen
volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot
de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,
naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel
dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met
een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van
levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de
ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet
terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van
het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.
Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode
waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk
aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op
de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of
diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst,
maar alleen als:
o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument; en
o de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht
verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft
uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten
van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van
accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en
catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering
daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die
niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van
een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming
of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en
waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk
vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij
het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts
kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en
computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële
drager, maar alleen als:
o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument; en
o de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn
herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs


1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btwtarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op
de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,
met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:
o deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
of
o de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te
zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie


1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander
dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of
importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de
ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin
deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering


1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de
ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze
algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is
overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat
hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en
recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag
dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust
bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument
of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van
ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde
overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging
op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer
voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie
maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen
het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen
stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie
maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter
kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag
de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van
de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 – Betaling


1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of
aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een
bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van
een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument
de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument
in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot
vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)
voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te
late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14
dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn,
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande
bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en
5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De
ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van
genoemde bedragen en percentages.


Artikel 16 – Klachtenregeling


1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn
van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de
ondernemer kan eveneens worden ingediend via een
klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van
Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel
naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3
maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan
worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.


Artikel 17 – Geschillen


1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de
totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking
tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en
diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel
door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den
Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen
bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil
schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden
gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf
weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan
verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan
wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde
rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet
binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd
het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals
deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie
(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/
2404/thuiswinkel). De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de
behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van
betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door
de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is
gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere
erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is,
is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop
of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij
voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende
bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


Artikel 18 – Branchegarantie


1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-,
wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de
consument.


Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel


1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN LEASE


Begrippenlijst:


Auto: de krachtens het leasecontract door lessor aan de lessee ter beschikking gestelde personen- of bestelauto tot 3.500 kg GVW, of de personen- of bestelauto die deze auto vervangt.
Bestuurder: De natuurlijke persoon die de auto bestuurt al of niet in opdracht van lessee. Brandstofpas: De door lessor aan lessee ter beschikking gestelde brandstofbetaalkaart voor het verkrijgen van brandstof en/of andere producten en diensten.
Contractwijziging: De schriftelijke bevestiging van een tussentijdse wijziging van het leasecontract.
Innamerapport: Het schriftelijke document waarin de staat van de auto aan het einde van de leaseperiode wordt vastgesteld. Inzetbevestiging: De schriftelijke bevestiging van inzet van de auto, waarin de definitieve autogegevens staan vermeld.
Leasecontract: Schriftelijk contract per auto, waarin zijn opgenomen de specificaties van de auto en overige specifieke afspraken met betrekking tot het gebruiksrecht van de auto, waaronder begrepen deze Algemene bepalingen, alsmede andere contractuele afspraken waaronder bijvoorbeeld begrepen de Dekkingsbepalingen WA- en Cascoschade, zoals deze op enig moment luiden.
Lessee: De persoon met wie lessor één of meer leasecontracten is aangegaan.
Lessor: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autobedrijf de Beer B.V. h.o.d.n. Lekkerleasen.nl.
Ontvangstbewijs: Een schriftelijke verklaring waarin de bestuurder tekent voor ontvangst van de auto.
ROB: Reparatie, onderhoud en banden. Shortlease/voorloopauto: Een afgeleide vorm van operationele lease inzake personen-en bestelauto's, waarbij een auto wordt ingezet voor een verwachte periode tussen 1 dag en 12 maanden.
Vervangend vervoer: Een door of via lessor aan lessee op grond van de leaseovereenkomst ter beschikking gestelde auto, die dient ter tijdelijke vervanging van de auto voor de duur van onderhoud of reparatie.


Eigendom


1.1
De auto blijft te allen tijde eigendom van lessor. Lessee is verplicht in geval derden ten aanzien van de auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, lessor binnen 24 uur te berichten. Voorts is lessee verplicht het eigendomsrecht van lessor kenbaar te maken. Lessor zal ter bescherming van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde maatregelen - ook ten name van lessee -kunnen treffen.
1.2
Lessee mag de auto niet vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren, aan derden verhuren, dan wel anderszins in gebruik afstaan, behoudens het in gebruik geven conform artikel 6, behoudens wanneer afwijking hiervan expliciet is overeengekomen in de leaseovereenkomst.


De leaseprijs


2.1
De leaseprijs staat vermeld in het
leasecontract. De leaseprijs omvat alleen de kostencomponenten en diensten, zoals deze in de leaseovereenkomst zijn vastgelegd. Voor iedere meer gereden kilometer vermeldt de leaseovereenkomst de verrekenprijs per kilometer. De kostencomponenten en diensten die op basis van de leaseovereenkomst niet in de leaseprijs zijn opgenomen, zoals de kosten van brandstof, parkeren, houderschapsbelasting, tol- en
kilometerheffing, komen voor rekening van lessee.
2.2
De navolgende kostencomponenten, dienstenlwerkzaamheden zijn niet in de leaseprijs overeengekomen, en komen derhalve voor rekening van lessee. De bedragen behorende bij de volgende componenten, diensten/werkzaamheden staan vermeld op de website van lekkerleasen.nl (https://www.lekkerleasen.nl).
additionele administratiekosten voor het verwerken van opgelegde sancties of boetes/aanmaningen (per stuk);
de kosten voor de aanmaak of vervanging van nieuwe sleutels, codekaarten, kentekenbewijzen of andere bij de leaseauto behorende documenten;
verwerken handmatige declaraties (geen brandstof);
administratiekosten tussentijdse overnameprijs/afkoop leaseovereenkomst;
transport van leaseauto binnen Nederland;
administratiekosten bij annulering bestelling (exclusief annuleringskosten).
2.3
Lessee kan lessor verzoeken om in te stemmen met overname van het ieasecontract door een derde. Aangezien het daarbij gaat om een volledige en integrale overname van het leasecontract, met alle rechten en verplichtingen, dient lessor (ondermeer) onderzoek te doen naar de kredietwaardigheid van de voorgestelde overnamekandidaat, en dienen er administratieve werkzaamheden te warden verricht die niet in de leaseprijs zijn opgenomen. Lessee is, indien zij een overname kandidaat voor het leasecontract voorstelt, een bedrag van € 275,-- inclusief b.t.w. aan lessor verschuldigd. Het staat lessor vrij het verzoek niet te honoreren wanneer de voorgestelde overname kandidaat niet aan de vereisten voldoet, die hetzelfde zijn als bij iedere beoordeling van een (nieuwe) aanvraag. Voor het betreffende bedrag is lessee gerechtigd twee mogelijke overnamekandidaten voor te stellen. Voor ieder daaropvolgend verzoek van lessee tot een overname van het leasecontract is een
bedrag van 50,-- per overnamekandidaat per leasecontract verschuldigd. Lessee blijft verantwoordelijk/aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit het leasecontract, totdat er sprake is van een definitieve contractsovername.


De kilometrage


3.1
De overeengekomen kilometrage wordt uitgedrukt in een op het leasecontract vermeld aantal kilometers per maand.
3.2
Indien het overeengekomen kilometrage zoals vernield in het leasecontract per maand wordt overschreden, is per meerkilometer de daarvoor in het leasecontract vermelde prijs verschuldigd. De afrekening van die meerkilometers geschiedt per kwartaal, tenzij in de leaseovereenkomst andersluidend overeengekomen, op basis van de via de blackbox geregistreerde kilometerstand. De aan het eind van het kwartaal (dan wel in de leaseovereenkomst andersluidend genoemde periode) verreden kilometers worden derhalve op dat moment afgerekend. Indien het overeengekomen kilometrage aan het eind van de afrekenperiode niet is overschreden worden er geen minderkilometers gecrediteerd, evenmin kunnen die minderkilometers bij een volgende periode worden opgeteld. Wel heeft lessee de mogelijkheid om het in de leaseovereenkomst overeengekomen kilometrage één keer per kwartaal aan te passen. Na ieder kwartaal c.q. afrekenmoment ontstaat derhalve een nieuwe periode (ieder kwartaal tenzij in de leaseovereenkomst andersluidend overeengekomen), en
aan het eind van die periode warden opnieuw de eventuele meerkilometers afgerekend, zonder dat aanspraak bestaat op creditering van minderkilometers en zonder dat eventuele minderkilometers kunnen worden
meegenomen in de daaropvolgende periode.
3.3
Aan het einde van de leaseperiode en bij tussentijdse beëindiging van het leasecontract zal worden afgerekend aan de hand van de bij inname vastgestelde kilometerstand, gereden kilometers met vervangend vervoer en in acht genomen eventuele tussentijdse aanpassingen van het leasecontract.
3.4
De werkelijke kilometrage wordt vastgesteld door aflezing van de in de auto aanwezige kilometerteller en/of via de in de auto geplaatste black box. Slechts in geval op deze wijze redelijkerwijs niet de werkelijke kilometerstand zou kunnen worden weergegeven, wordt het aantal gereden kilometers op de meest gerede wijze vastgesteld.
Wanneer er is gekozen voor een auto voorzien van reclame uitingen, is de auto herkenbaar aan de daarop aangebrachte gesponsorde afbeeldingen. Het sponsorcontract is gelijk aan de duur van de leaseovereenkomst, en zal derhalve tussentijds niet wijzigen. Lessor behoudt evenwel het recht om de sponsor te wijzigen, bijvoorbeeld ingeval van faillissement van de sponsor of wanneer de sponsor haar verplichtingen jegens lessor niet nakomt. In geval van wijziging zal lessee hierover door lessor worden ingelicht, en dient lessee medewerking te verlenen aan het wijzigen van de sponsorafbeeldingen.


Procedure voor bestelling en aflevering


4.1
Voor de datum van aflevering van de auto en van de eventuele bijkomende accessoires, zoals LPG-installatie en dergelijke, richt lessor zich naar de afleveringsdatum van de leverancier. Aflevering vindt plaats bij lessor, dan wel in overleg met lessor bij de dealer, alwaar de betreffende auto is besteld, dan wel bij lessor. Binnen zeven dagen nadat lessee bericht heeft ontvangen dat de auto zal worden afgeleverd, dient lessee de auto aldaar in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan is lessee de leaseprijs verschuldigd vanaf zeven dagen nadat is aangegeven dat tot aflevering kan worden overgegaan en lessee daarvan bericht heeft ontvangen.
4.2
Tenzij uit het door of namens lessee ondertekende ontvangstbewijs anders blijkt, wordt lessee geacht de auto in ontvangst te hebben genomen conform de
overeengekomen specificaties, in onbeschadigde staat en voorzien van alle documenten en overeengekomen accessoires die in artikel 8.7 zijn omschreven, alsmede reservelam pen, gevarendriehoek en andere toebehoren.


Wijzigingen van de staat van de auto


5.1
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van lessor, mag lessee geen veranderingen aan de auto aanbrengen. Dit geldt eveneens voor het aanbrengen en/of verwijderen van accessoires, reclamebeschilderingen of — bestickering en dergelijke. Bij beschadiging en/of verwijdering van een sponsorafbeelding dient lessee zulks onverwijld aan lessor te melden. Wanneer door lessor wordt geconstateerd dat sponsorafbeeldingen zijn beschadigd en/of geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd zal dit worden hersteld. Indien en voor zover beschadiging en/of gehele of gedeeltelijke verwijdering van de sponsorafbeeldingen door toedoen van lessee is ontstaan dan wel door omstandigheden die in de risicosfeer van de lessee liggen, komen de kosten daarvan voor rekening van lessee. Wanneer lessor constateert dat er met incomplete en/of afwijkende sponsorafbeeldingen is gereden, en lessee derhalve heeft verzuimd dit onverwijld aan lessor te melden, verliest lessee de aan de sponsorafbeeldingen verbonden korting over de periode waarin door lessor is geconstateerd dat de sponsorafbeeldingen zijn beschadigd en/of geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd. Het vorenstaande laat onverlet het recht van lessor om vergoeding van de schade te vorderen die lessor ten gevolge daarvan heeft geleden.
5.3
Voorafgaand aan inlevering van de auto dient lessee zelf aangebrachte wijzigingen en toevoegingen ongedaan te maken. Indien lessee dat nalaat, kan lessor zelf daarvoor zorgdragen. De kosten daarvan komen voor rekening van lessee.
5.4
Lessee zal alle schade, waaronder begrepen een eventuele waardevermindering van de auto ten gevolge van door lessee
aangebrachte toevoegingen of wijzigingen vergoeden.
5.5
Lessee heeft geen recht op vergoeding terzake van door haar bij het einde van het leasecontract niet ongedaan gemaakte wijzigingen of niet verwijderde toevoegingen.


Gebruik van de auto


6.1
Lessee, respectievelijk de door lessee gemachtigde bestuurder, zal de auto
zorgvuldig en in overeenstemming met de bestemming en de toepasselijke wet- en regelgeving gebruiken, met inachtneming van de richtlijnen die zijn vermeld in het instructieboekje van de fabrikant. Tevens dient de bestuurder te beschikken over een in Nederland geldig rijbewijs.
6.2
Lessor heeft het recht om in de aan haar in eigendom toebehorende voertuigen een black box of een vergelijkbaar apparaat in te
bouwen, teneinde data te verzamelen omtrent de wijze van het gebruik van het voertuig, in de ruimste zin des woords. Lessor zal de op voornoemde wijze verkregen informatie, indien en voor zover deze privacygevoelig zou zijn, niet zonder uitdrukkelijke toestemming van lessee aan derden verstrekken, tenzij lessor daartoe op enige (rechts)grond zal zijn
verplicht.
6.3
De auto mag niet gebruikt worden voor het geven van rijles, voor het vervoer van
personen tegen betaling anders dan in het kader van "carpooling" en voor snelheidsproeven, prestatieritten, grip- en antisliptrainingen en dergelijke evenementen.
6.4
Lessee is te allen tijde aansprakelijk voor de gedragingen van alle personen die de auto gebruiken, ook indien deze personen voor dat gebruik geen toestemming hadden. Eventuele schade die ten gevolge van het hier bedoelde gebruik ontstaat voor lessor, dient lessee te vergoeden, behoudens de gevallen waartegen de verzekering dekking biedt.
6.5
Het is lessee niet toegestaan de auto te gebruiken buiten het gebied waarbinnen de auto is verzekerd ingevolge de in artikel 10 bedoelde verzekering.
6.6
Voordat de auto onbeheerd wordt achtergelaten, zal de auto ter voorkoming van diefstal moeten zijn afgesloten en dient een aanwezig alarmsysteem te worden geactiveerd.
6.7
Lessee is verantwoordelijk voor de in zijn bezit zijnde kentekenbewijzen, groene kaart, codekaarten, originele sleutels, onderhoudsboekjes, codes van audiovisuele apparatuur, startblokkering en eventuele ter beschikking gestelde brandstofpassen, alsmede overige verstrekte of nadien aan lessee ter beschikking gestelde accessoires. Indien door toedoen van lessee of door omstandigheden die in de risicosfeer van lessee vallen ten gevolge van vermissing of beschadiging van de hierboven genoemde zaken schade ontstaat voor lessor, is lessee gehouden de kosten die zijn verbonden aan vervanging van deze zaken, dan wel de schade die dientengevolge wordt
geleden door lessor aan laatstgenoemde te vergoeden, e.e.a. zoals onder meer in artikel 2.2 nader omschreven.


Handelwijze bij schade


7.1
Lessee zal lessor onmiddellijk in kennis stellen van elke gebeurtenis die tot schade heeft geleid of kan leiden (waaronder diefstal) en de instructies van lessor opvolgen. Eventuele schades dient lessee te laten herstellen door een door lessor aan te wijzen schadeherstelbedrijf.
7.2
In geval van een in artikel 7.1 genoemde gebeurtenis is lessee verplicht om:
een Europees Schade Formulier in te vullen en deze aan lessor te doen toekomen binnen 48 uur na het tijdstip van het ontstaan van schade, althans zo spoedig mogelijk. Indien lessee zulks nalaat, is lessee aansprakelijk voor de daarvoor ontstane schade, tenzij hem dit niet kan worden aangerekend;
- de politie te waarschuwen en uiterlijk
binnen 24 uur na het tijdstip van het ontstaan van schade aangifte te doen in geval van diefstal, (in)braak, verduistering, vandalisme, schade of andere vormen van kwaadwillige beschadiging, vermissing of schade ten gevolge van afgevallen lading van een onbekende (vracht)auto;
- lessor gevraagd en ongevraagd te
voorzien van alle informatie die van belang kan zijn om de financiële gevolgen van de schade te regelen.


Verzekering door lessor


8.1
Lessor draagt zorg voor een voor de auto en het gebruik daarvan gebruikelijke verzekering. De op de verzekering toepasselijke dekkingsbepalingen voor WA-schade en Cascodekking staan op de website vermeld.
8.2
In de leaseovereenkomst staat de overeengekomen hoogte van het eigen risico vermeld, waarvoor lessee bij aanvang van de leaseovereenkomst (optioneel) heeft gekozen.
8.3
Het eigen risico bij WA- en/of cascoschade wordt nadat een schade is afgehandeld naar rato (mate van aansprakelijkheid) in rekening gebracht bij lessee. Indien het voertuig wordt ingenomen en de schade is nog niet afgehandeld dan zal lessor alsnog het eigen risico in rekening brengen. Dat eigen risico wordt (naar rato) gecrediteerd bij (gedeeltelijk) verhaal van de schade.


Onderhoud, reparatie en APK


9.1
Lessee zal de auto overeenkomstig het bij de auto verstrekte onderhoudsschema en conform de gebruiksinstructies van de fabrikant voor onderhoud en reparatie aanbieden bij een door de fabrikant of importeur erkende reparateur.
9.2
Indien voor de auto een verplichting tot periodieke keuring (APK) geldt of in geval de auto anderszins gekeurd dient te worden, zal de lessee de auto tijdig bij een erkende keuringsinstantie ter keuring aanbieden, tenzij op basis van het (optioneel) leaseovereenkomst opgenomen onderhoudsmanagement lessee van lessor bericht ontvangt over het ophalen van de auto ter keuring.
9.3
Lessee zal de auto overeenkomstig het bij de auto verstrekte onderhoudsschema en de instructies van de fabrikant en lessor gebruiken als een goed huisvader. Daaronder wordt mede begrepen het regelmatig controleren van de niveaus van de motorolie, remvloeistof, koelvloeistof en de bandenspanning en deze zonodig op het vereiste peil brengen.
9.4
Lessee zal alle afwijkingen aan de auto, alsmede defecten en/of storingen aan de kilometerteller en/of black box binnen 24 uur aan lessor melden. In geval van een defecte
kilometerteller dient dit door lessee binnen voornoemde termijn schriftelijk aan lessor te worden bevestigd.
9.5
Lessee zorgt zelf voor — indien nodig — het tussentijds bijvullen van olie, ruitensproeiervloeistof, remolie, het reinigen van de auto, etc. Wanneer lessee de in dit artikel genoemde verplichtingen niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, zijn de kosten van de schade voor rekening van lessee, indien en voor zover die het gevolg zijn van omstandigheden die in de risicosfeer van lessee liggen.
9.6
Behoudens indien de auto op basis van het (optioneel) in de leaseovereenkomst opgenomen schade- en/of onderhoudsmanagement voor reparatie, onderhoud of keuring zal worden opgehaald, zal de lessee aangeven dat de auto eigendom is van de lessor en dat lessor voor aanvang van de werkzaamheden om toestemming gevraagd dient te worden. Lessee kan dan niet namens lessor een dergelijke opdracht verstrekken. De noodzakelijkheid van onderhoudsbeurten, reparaties dan wel de vervanging van onderdelen, wordt door lessor naar haar vrije oordeel vastgesteld.
9.7
Mits lessor de in artikel 9.6 genoemde toestemming heeft verleend, zal zij de kosten van onderhoud, APK of reparatie aan het garagebedrijf betalen. Indien deze kosten wegens overtreding van een van de
bepalingen van deze overeenkomst, het leasecontract of uit anderen hoofde voor rekening van lessee komen, zal lessor deze kosten aan lessee doorberekenen.
9.8
Indien een spoedreparatie in het buitenland noodzakelijk is en toestemming van lessor of diens alarmservice is verkregen, worden de kosten van reparatie vergoed na overlegging van een originele, op naam van lessor gestelde factuur en een bewijs van betaling van het bedrag van de factuur.


Vervangend vervoer voor de duur van onderhoud of reparatie


10.1
Het in dit artikel bepaalde geldt slechts indien het recht op vervangend vervoer tijdens reparatie of onderhoud (optioneel) in de leaseovereenkomst is overeengekomen. Indien het recht op vervangend vervoer niet is inbegrepen in de leaseprijs, of heeft plaatsgevonden buiten de periode waarvoor vervangend vervoer is overeengekomen,
komen de kosten van vervangend vervoer voor rekening van lessee.
10.2
Indien en voor zolang de auto in verband met reparatie, onderhoud of APK niet gebruikt kan worden, heeft lessee, met inachtneming van de eventueel in de leaseovereenkomst opgenomen duur van het daarvoor geldende eigen risico, vanaf de afloop van die duur en voor de (resterende) periode van herstel, recht op vervangend vervoer.
10.3
Lessor zal in vervangend vervoer voorzien. Het is lessee niet toegestaan namens lessor een vervangende auto te huren of anderszins zelf op kosten van lessor voor vervanging zorg te dragen.
10.4
Lessee zal de vervangende auto zelf bij de leverancier ophalen en inleveren, tenzij op basis van hetgeen in de leaseovereenkomst is opgenomen de vervangende auto ter plaatse wordt afgeleverd, en tenzij toestemming is verleend elders een vervangende auto te huren. Additionele door de
verhuurmaatschappij berekende kosten, waaronder haal- en brengkosten, kosten van aftanken en bekeuringen vallen niet onder de dekking van vervangend vervoer, tenzij zulks onderdeel uitmaakt van hetgeen in de leaseovereenkomst is opgenomen.
10.5
Lessor kan in geval van excessieve onderhouds- of herstelkosten, de in het betreffende leasecontract genoemde auto voor de verdere duur van het leasecontract permanent of tijdelijk vervangen door een auto van een gelijk of nagenoeg gelijk type als de te vervangen auto.
10.6
Op het gebruik van vervangend vervoer zijn de bepalingen van het leasecontract en de Algemene Bepalingen van toepassing. Alle kilometers verreden met auto's ingezet door lessor of een derde ter vervanging van een leaseauto, worden in de berekening van de meer kilometers betrokken.
10.7
Het recht op vervangend vervoer geldt niet indien:
- de vervanging noodzakelijk is
geworden door schade die het gevolg is van omstandigheden die in de risicosfeer van lessee liggen;
- de buiten gebruik verkerende auto zich
bevindt buiten het dekkingsgebied van het internationaal motorrijtuigen verzekeringsbewijs.
10.8
Een bij een derde gehuurde vervangende auto is niet ingevolge het leasecontract verzekerd onder de door lessor gesloten verzekeringsovereenkomst, doch dient door de verhuurder te zijn verzekerd. Indien de verhuurder een hoger eigen risico hanteert dan het eigen risico dat in het leasecontract is vermeld, geldt voor de vervangende auto het eigen risico van de verhuurder.


Aansprakelijkheid


Lessee is aansprakelijk voor alle kosten en schade die lessor lijdt als gevolg van enige aan lessee toerekenbare tekortkoming in de nakoming van diens verplichtingen uit deze overeenkomst en die verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van lessee liggen.


Betaling van de leaseprijs en van andere aan lessor verschuldigde bedragen


12.1
De periodiek te betalen leaseprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd. Andere bedragen zijn verschuldigd nadat lessor ze bij lessee heeft gefactureerd. Deze factuur dient binnen veertien dagen te worden voldaan door lessee.
12.2
De inning van verschuldigde leasetermijnen en andere uit hoofde van het leasecontract verschuldigde bedragen zal plaatsvinden door middel van een automatische incasso. De incasso-opdrachten worden uitgevoerd ten tijde van de op de factuur vermelde vervaldag.

Beëindiging van het leasecontract vóór afloop van de leaseperiode.


13.1
Lessor is in de volgende gevallen bevoegd om het leasecontract zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden:


Indien lessee in staat van faillissement wordt verklaard, te zijnen aanzien toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken, surseance aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of zijn vermogen of delen daarvan onder bewind warden gesteld.


Indien in verband met het leasecontract gestelde zekerheden of waarborgen geheel of gedeeltelijk teniet gaan of aan kracht verliezen.
Indien de verzekeringsdekking krachtens een door lessee voor de auto afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt beëindigd of opgeschort.


Indien lessee te kwader trouw handelt, dan wel voor of bij het aangaan van het leasecontract (voor lessor) relevante informatie heeft verzwegen of onjuist heeft weergegeven en lessor de overeenkomst bij juiste en volledige informatie niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.


Indien blijkt dat lessee zulke buitensporig hoge reparatie- of onderhoudskosten aan de auto maakt c.q. veroorzaakt, dat redelijkerwijs niet meer gesproken kan worden van "normaal" gebruik.


Indien lessee toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn uit het leasecontract
voortvloeiende verbintenissen, zoals in geval van onbetaalde facturen, of anderszins niet of niet behoorlijk zijn verplichtingen uit het leasecontract is nagekomen.


13.2
Indien de ontbinding verband houdt met een van de omstandigheden die in artikel 13.1 genoemd zijn, is lessee aan lessor een bedrag van afkoop verschuldigd. Dit afkoopbedrag bedraagt het verschil tussen boek- en handelswaarde van de auto ten tijde van beëindiging van het leasecontract.
Naast het afkoopbedrag is lessor tevens bevoegd om de kosten voor het transporteren van de auto, kosten met betrekking tot (schade)taxatie en expertise, eventuele meerkilometers, winstderving, alsmede overige schade die lessor ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging mocht lijden bij het afkoopbedrag te betrekken.


13.3
Indien lessee gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst komt te overlijden geldt het navolgende. De echtgeno(o)t(e) en/of officieel geregistreerd partner van lessee kunnen lessor binnen drie maanden na het overlijden van lessee berichten of zij de leaseovereenkomst wensen voort te zetten of niet. Wanneer lessor binnen die termijn geen bericht daarover van de echtgeno(o)t(e) en/of officieel geregistreerd partner van lessee heeft ontvangen, heeft te gelden dat de leaseovereenkomst niet is geëindigd en de leasetermijnen na het overlijden van lessee door de echtgeno(o)t(e) en/of officieel geregistreerd partner zijn verschuldigd tot en met het einde van de leaseovereenkomst. Voor het geval de echtgeno(o)t(e) en/of officieel geregistreerd partner van lessee binnen drie maanden na diens overlijden aangeven dat zij de leaseovereenkomst wensen voort te zetten, behoudt lessor zich uitdrukkelijk het recht voor om onderzoek te doen naar de kredietwaardigheid van de betreffende echtgeno(o)t(e) en/of officieel geregistreerd partner die het leasecontract wenst voort te zetten, en hetwelk eenzelfde beoordeling betreft als ware het een nieuwe aanvraag. Wanneer er geen sprake is van voortzetting door echtgeno(o)t(e) en/of officieel
geregistreerd partner van lessee van de leaseovereenkomst, dit binnen voornoemde termijn van 3 maanden aan lessor kenbaar wordt gemaakt en deze derhalve eindigt per de datum waarop het voertuig bij lessor is ingeleverd, zal lessor de auto terugnemen zonder dat de in artikel 13.2 genoemde afkoopsom is verschuldigd.


13.4
Indien bij het aangaan van de leaseovereenkomst de ontslag
annuleringsoptie is overeengekomen, kan lessee de leaseovereenkomst voortijdig beëindigen, zonder dat lessee aan lessor een vergoeding is verschuldigd gelijk aan het in artikel 13.2 genoemde afkoopbedrag, mits aan de daaraan gestelde voorwaarden wordt voldaan. Lessee kan op grond van de ontslag annuleringsoptie de leaseovereenkomst tegen het einde van de maand opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, wanneer er sprake is van een niet vrijwillig (derhalve op verzoek van de werkgever) einde van het dienstverband van lessee tijdens de duur van de leaseovereenkomst. Lessee dient daarvan bewijs te leveren, hetgeen kan bestaan uit overlegging van een
vaststellingsovereenkomst, een beschikking van kantonrechter en/of een door het UWV afgegeven ontslagvergunning, een en ander ter beoordeling door lessor. Bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan geen beroep worden gedaan op de annuleringsoptie. Evenmin kan een beroep op de ontslag annuleringsoptie worden gedaan, indien een arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt beëindigd.
Desgevraagd en op eerste verzoek dient lessee tevens nader bewijs van beëindiging van het dienstverband te leveren, middels overlegging van een afschrift van de
(financiële) eindafrekening van het dienstverband. Indien en voor zover lessee in gebreke blijft de gevraagde bewijsstukken met betrekking tot het niet vrijwillig beëindigen van de arbeidsovereenkomst aan te leveren en/of lessor is gebleken van een onterecht beroep op de ontslag annuleringsoptie, is lessor gerechtigd alsnog het in artikel 13.2 genoemde afkoopbedrag aan lessee in rekening te brengen.


13.5
In geval van diefstal, waarbij de auto niet binnen dertig dagen wordt terug gevonden, en in geval de auto total loss wordt verklaard, eindigt het tussen lessor en lessee gesloten leasecontract, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist. In geval de diefstal en/of total loss verklaring verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van lessee liggen, is lessor bevoegd om de dagwaarde van de auto van lessee te vorderen, behoudens wanneer de diefstal of de total loss melding onder de dekking van de verzekering valt. Eventueel ingezet
vervangend vervoer dient binnen een week nadat het tussen iessor en lessee gesloten leasecontract is geëindigd te worden
ingeleverd. Voor de periode waarin gebruik is gemaakt van vervangend vervoer, is naar rato de in het leasecontract overeengekomen leaseprijs verschuldigd. Indien het vervangend vervoer niet tijdig wordt ingeleverd is een hoger tarief verschuldigd.


13.6
Lessee kan het leasecontract vóór het einde van de leaseperiode opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, mits lessee aan lessor een vergoeding betaalt die gelijk
is aan het in artikel 13.2 genoemde afkoopbedrag. De opzegging heeft geen effect indien deze vergoeding niet betaald is.


13.7
Wanneer lessee bij een op handen zijnde contractbeëindiging daarom verzoekt, zal lessor lessee in de gelegenheid stellen gebruik te maken van het eerste kooprecht met betrekking tot de auto.


13.8
Indien lessee om wat voor reden dan ook, ongeacht of deze in de risicosfeer van lessee liggen of niet zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontzegging van de rijbevoegdheid, etc., geen gebruik kan maken van de auto, kan lessee op grond daarvan niet het leasecontract voor het einde van de leaseperiode opzeggen, behoudens het bepaalde in artikel 13.6


13.9
In de leaseovereenkomst is de mogelijkheid tot (tussentijdse) opzegging van de leaseovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 14 van de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org, uitdrukkelijk uitgesloten. De duur van de leaseovereenkomst is bepalend voor de in de leaseovereenkomst overeengekomen maandelijkse leasetermijnen, zodat de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen de mogelijkheid om de leaseovereenkomst op grond van voornoemd artikel tussentijds op te kunnen zeggen. De hoogte van de maandelijkse leasetermijnen is immers expliciet gebaseerd op de overeengekomen duur van de leaseovereenkomst en het aantal te rijden kilometers. Een tussentijdse beëindiging van de leaseovereenkomst is dan ook alleen mogelijk indien de in artikel 13.2 genoemde afkoopsom, te weten het verschil tussen de boek- en handelswaarde van de auto ten tijde van beëindiging van het leasecontract, door lessee wordt voldaan.


Inlevering van de auto


14.1
Lessee is verplicht de auto in te leveren:
aan het einde van de leaseperiode; op eerste verzoek van lessor;
op grond van de artikelen 13.1 en 13.2 op een in de gebruikelijke werkuren gelegen tijdstip bij lessor of bij een door lessor aan te wijzen derde, dan wel wordt op basis van hetgeen (optioneel) in de leaseovereenkomst is opgenomen, de auto op locatie bij de lessee ingenomen.
14.2
De auto wordt geacht te zijn ingenomen zodra de auto tezamen met alle bijbehorende bescheiden, genoemd in artikel 6.7, is ingeleverd bij lessor, dan wel op basis van hetgeen (optioneel) in de leaseovereenkomst is opgenomen bij lessee op locatie is ingenomen, en de auto op schade is geïnspecteerd en een innamerapport is opgemaakt, conform het van de leaseovereenkomst onderdeel uitmakende protocol innameschades. Indien de auto bij een derde wordt ingeleverd, duurt de aansprakelijkheid van lessee voor schade voort tot het moment dat lessor de auto op zijn bedrijfsterrein heeft ingenomen.
14.3
De auto dient bij inlevering in een staat te verkeren, die gelet op de duur van het gebruik alsmede het aantal verreden kilometers, gebruikelijk is in geval van normaal gebruik en onderhoud. Wanneer de auto in minder goede staat verkeert, is lessee verplicht het verschil in de waarde, die de auto behoort te hebben en de feitelijke waarde van de auto aan lessor te vergoeden, tenzij lessee zich bereid verklaart de auto in de staat waarin deze verkeert aan te kopen tegen de prijs die de auto zou hebben wanneer deze wel in goede staat verkeerde.
14.4
Indien lessee niet aanwezig is bij inspectie van de auto op schade, is het oordeel van lessor over de aanwezigheid van schade bindend, waarbij op verzoek van lessee een kopie van het innamerapport wordt verstrekt.
14.5
Geconstateerde en niet gemelde schades worden tezamen met de kosten van taxatie bij lessee in rekening gebracht, voor zover deze kosten niet door de verzekering zijn gedekt.
14.6
Bij niet-tijdige inlevering van de auto duren de verplichtingen van lessee, waaronder die tot betaling van de leaseprijs, voort. Bij inlevering van de auto zonder alle daartoe behorende bescheiden, zoals onder meer maar niet uitsluitend genoemd in artikel 6.7, zal lessor gerechtigd zijn om de ontbrekende zaken na te bestellen, waarbij alle daarmee verbonden kosten voor rekening zijn van lessee.


Pechhulp


15.1
In geval lessee met de auto tot stilstand komt als gevolg van een mechanisch gebrek, wordt door of namens lessor hulp geboden. Lessee heeft recht op hulp en/of vergoeding van kosten,
indien de hulpverlening en/of de kosten tot stand komen in overleg met en na verkregen toestemming van lessor of diens alarmservice.
15.2
Lessee kan een beroep doen op pechhulp in binnen- en/of buitenland, afhankelijk van hetgeen daaromtrent (optioneel) in de leaseovereenkomst is overeengekomen.
15.3
Indien de bestuurder een beroep doet op pechhulp anders dan de door lessor aangewezen alarmservice, of handelt in strijd met aanwijzingen van deze alarmservice, behoudt lessor zich het recht voor de (meer)kosten hiervan in rekening te brengen bij lessee.
15.4
Gedetailleerde informatie over de werkwijze van de alarmservice staat vermeid in de informatie, die lessee bij aflevering van de auto ontvangt.
Personenregistratie
De gegevens van lessee en van aan lessor bekende bestuurder(s) worden opgenomen in een personenregistratie, bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de nakoming van wettelijke plichten. Genoemde personen kunnen inzage nemen in de wijze waarop zij geregistreerd zijn en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruik maken van hun bevoegdheden tot correctie. Door lessee aan lessor verstrekte gegevens kunnen door lessor worden gebruikt conform het privacystatement zoals vermeld op de website van lekkerleasen.nl en conform de bijlage Privacyreglement behorende bij de leaseovereenkomst. Tevens verstrekt lessor gegevens aan derden ten behoeve van de uitvoering van de leaseovereenkomst, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend voor het maken van een afspraak ten behoeve van onderhoud of reparatie. Verzet tegen gebruik van genoemde gegevens voor commerciële doeleinden zal worden gehonoreerd.


Geheimhoudingsplicht


16.1
Lessee zal Persoonlijk dashboard en de daarvoor beschikbaar gestelde informatie uitsluitend gebruiken ten behoeve van het beheer van zijn eigen ieasecontract. Lessee zal Persoonlijk dashboard en de daar aanwezige informatie niet aan derden tonen, noch door het verstrekken van zijn wachtwoord en toegangscode aan derden toegang verschaffen tot die informatie.
16.2
Beide partijen zullen de van de andere partij ontvangen informatie vertrouwelijk behandelen en hiertoe alle noodzakelijke maatregelen treffen.


Slotbepalingen


17.1
Voor kwesties die verband houden met de met lessee gesloten leasecontracten geldt het laatste aan lessor doorgegeven adres als de door lessee gekozen woonplaats. Lessee is verplicht lessor schriftelijk in kennis te stellen van naam- en/of adreswijzigingen, inclusief wijzigingen van e-mailadres, alsmede wijzigingen in rechtspersoonlijkheid, binnen 10 dagen na effectuering daarvan.
17.2
Indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst waarvan deze Algemene Bepalingen deel uitmaken, nietig wordt verklaard, dan wel wordt vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet aan. Lessor en lessee verbinden zich om deze nietige, dan wel vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die qua doel en strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de nietige of vernietigde bepaling.